Phí Quản Lý căn hộ Cape Pearl

Phí Quản Lý căn hộ Cape Pearl bao nhiêu?

Phí Quản Lý căn hộ Cape Pearl sẽ được Hội Nghị Chủ Sở Hữu ban hành và xem xét thay đổi cho phù hợp theo từng thời điểm cụ thể. Khi chưa tổ chức Hội Nghị Chủ Sở Hữu, thì mức Phí Quản Lý sẽ do Chủ Đầu Tư ấn định trên cơ sở phí dịch vụ phải trả trên thực tế hoặc phải trả cho Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành.

Chủ Đầu Tư/Ban Quản Trị hoặc Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành (nếu được ủy quyền) sẽ gửi thông báo Phí Quản Lý đến các Cư dân;
Các Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng có trách nhiệm nộp Phí Quản Lý căn hộ Cape Pearl theo đúng quy định và đúng thời hạn đã thông báo.

Trong trường hợp bất kỳ Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng nào thanh toán quá hạn ….. (……) ngày như yêu cầu thì Ban Quản Trị hoặc Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành do Ban Quản Trị ủy quyền sẽ áp dụng tính lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng…………… công bố đối với số tiền cần thanh toán tại thời điểm thanh toán. Phần lãi suất và chi phí thu thêm này sẽ được hạch toán vào quỹ chung của cộng đồng cư dân do Ban Quản Trị quản lý và chi trả các khoản chi phí cần thiết.

Phí quản lý Cape pearl
Phí quản lý Cape pearl

Phí quản lý căn hộ Cape Pearl

Phí Quản Lý căn hộ Cape Pearl hàng tháng nhằm mục đích chi trả cho các khoản sau:
a. Chi phí điện, nước phục vụ cho các tiện tích công cộng thuộc Phần Sở Hữu chung.
b. Thù lao, phụ cấp cho các thành viên Ban Quản Trị và các chi phí hợp lý khác phục vụ cho hoạt động của Ban Quản Trị.
c. Chi phí cho công tác bảo vệ an ninh của toàn bộ Cape Pearl.
d. Chi phí phải trả cho Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành.
e. Chi phí cho công tác thu gom rác.
f. Chi phí cho việc vận hành các công trình công cộng, tiện ích công cộng, các chi phí sử dụng năng lượng, nhiêu liệu, vật liệu và các chi phí khác để đảm bảo hoạt động của máy móc, thiết bị, tiện ích (như thang máy, máy bơm, và máy móc, thiết bị khác) thuộc Phần Sở Hữu Chung.
g. Chi phí duy trì cảnh quan, cây xanh, môi trường xung quanh Cape Pearl.
h. Chi phí an toàn phòng cháy chữa cháy.
i. Các chi phí hợp lý khác.

«
»

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *